Tytuł projektu: Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem niepalnego i nieprzewodzącego środka do gaszenia i dezaktywacji instalacji fotowoltaicznych (PV) wraz z metodą jego aplikacji.

Nazwa beneficjenta: SOLARSTOP SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Wartość projektu: 2 558 553.75

Wartość dofinansowania: 1 959 657.75

Okres realizacji: 2021-09-01 – 2023-08-31

 

Rezultatem projektu będzie niepalny i nieprzewodzący środek do gaszenia i dezaktywacji instalacji fotowoltaicznych (PV) wraz z metodą jego aplikacji. Obecnie podobne rozwiązanie nie jest znane, ani stosowane, a potrzeba takiego rozwiązania związana jest z dynamicznym wzrostem rynku fotowoltaicznego, a co za tym idzie wzrostem możliwości pożarów instalacji fotowoltaicznych.

O innowacyjności w skali światowej opracowanego w projekcie środka gaśniczego decydują przede wszystkim:

– pełne bezpieczeństwo ekip ratunkowych w przypadku kontaktu z działającą instalacją fotowoltaiczną,

– ochrona paneli fotowoltaicznych przed działaniem otwartego ognia,

– zmniejszenie dostępu światła do ogniw fotowoltaicznych,

– projektowany środek gaśniczy nie będzie zawierał fluorowanych SPC, a tym samym będzie dużo bardziej przyjazny dla środowiska.

Projekt zostanie zrealizowany w 4 etapach (dwa pierwsze to Badania przemysłowe, trzeci etap to Prace rozwojowe i czwarty etap to Prace przedwdrożeniowe).

W pierwszym etapie zostanie opracowany bezfluorowy koncentrat gaśniczy

W drugim etapie koncentrat gaśniczy zostanie zmodyfikowany tak, aby osiągnąć parametry wykraplania (50%) piany powyżej 60 minut.

W trzecim etapie zostanie opracowana metoda aplikacji środka gaśniczego w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, następnie zostaną przeprowadzone testy działania i skuteczności środka gaśniczego i metody aplikacji.

W etapie tym bazując na wynikach badań laboratoryjnych środka gaśniczego oraz na wynikach badań nad metodą aplikacji środka gaśniczego oraz przeprowadzonych testów a także opracowanej dokumentacji zostanie opracowana dokumentacja serii produkcyjnej oraz przeprowadzona certyfikacja CNBOP.